(تومان)165,000,000

فنی بسیار عالی، اینه برقی، گرمکن صندلی، سنسور عقب، یک لکه رنگ کلگیر عقب شاگرد( مالیدگی به درب پارکینگ) فقط مصرف کننده 

1397/7/25خراسان رضوی