(تومان)185,000,000

بدون رنگ و خوردگی.٤حلقه لاستیک نو.بیمه بدنه .بسیار سالم 

1397/10/16تهران