توافقی

321,000 کیلومتر

تخفیف بیمه : حداکثر تخفیف ( یکسال بیمه نیز دارد) 4 حلقه لاستیک نو موتور ، جلوبندی ؛ کولر و سیستم های سوخت ؛ برق : سرویس کامل 

1399/4/19تهران