(تومان)155,000,000

بدون رنگ و تصادف چهارحلقه لاستیک بتازگی عوض شده و زاپاس نو هستش بیمه تا آخرسال 

1398/4/24تهران