(تومان)910,000,000

 

1401/2/28البرز
توافقی

هیوندا اکسنت وارداتی کره ۱۶سوپاپ 

1399/11/21کردستان
(تومان)95,000,000

هیوندای اکسنت وارداتی کره ۱۶سوپاپ پرشتاب خوش رکاب و نرم 

1399/11/16کرمانشاه