(تومان)170,000,000

230,000 کیلومتر

هیوندا تراجت سفید کارکرد۲۳۰ هزار گیربکس و موتور درجه یک دور رنگ رخ ماشین عالی تخفیف بیمه از سال اول 

1398/9/18تهران