توافقی

ورنا ۸۹ موتور ۱۶۰۰ کیلومتر واقعی بدون رنگ تمیز فنی سالم قطعات مصرفی همگی تازه عوض شده دیسگ و صفحه ، تسمه تایم ، باطری ، شمعها بدلیل نیاز مالی فروش فوری 

1400/4/25اصفهان