(تومان)310,000,000

185,000 کیلومتر

سند دست اول، گیربکس و موتور سالم، سه قطعه بدنه تعویض، یک قطعه رنگ 

1403/4/17تهران