توافقی

450,000 کیلومتر

کمپرسی کشنده جهت حمل بار کارخانجات فولاد، بار گندله، کنسانتره، بن تونیت، اهک، کلینگر و... تسویه نقدی هفتگی، هر باری که شما بخواهید برای هر شهری که شما انتخاب کنید دایمی بار هست. 

1399/2/24تهران