توافقی

33,000 کیلومتر

رادار جانبی، ٢ طرف برقی، ٢ طرف مموری، کیلس و استارتر، ٢ گرم فول کامل 

1396/11/15تهران