توافقی

150,000 کیلومتر

موتور پاترول، لاستیک نو، بیمه ۷ ماه 

1400/3/28تهران