(تومان)20,000,000

285,000 کیلومتر

صندلی جلو وعقب پرادویی - موتور پاترول تازه تعمیر همراه با تعویض سیلندر با مجوز راهنمایی گیربکس نو فابریک تازه تعویض شده 

1396/5/16فارس