(تومان)36,000,000

85,000 کیلومتر

مدل ٩٠ تحویل ٩١ آفرود رفته دیفرانسیل جلو نیاز به تعمیر فنی سالم گلگیر جلو در رنگ شدگی دارد قیمت ٣٦میلیون مقطوع 

7 ساعت پیشتهران