(تومان)15,000,000

گلگیر و سپر رنگ ، 1 سال بیمه ، لاستیک 60% ،فنی به شرط ، هد لایت ، بی خرج 

1397/3/5البرز