(تومان)70,000,000

340,000 کیلومتر

 

1399/11/13سیستان و بلوچستان