(تومان)183,500,000

اتوماتیک با 1600 سی سی و 16 سوپاپ مصرف سوخت 5/8 ترکیبی وزن خودرو 1410کیلوگرم طول 4792 میلیمتر ساندروف 

1396/5/27تهران
(تومان)183,500,000

موتور 1600 سی سی 16 سوپاپ ساندروف سنسور باران و سنسور نور وزن خودرو 1410کیلوگرم طول خودرو 4792میلیمتر 

1396/5/26تهران
(تومان)185,000,000

موتور 1600 سی سی 16 سوپاپ ساندروف سنسور باران و سنسور نور وزن خودرو 1410کیلوگرم طول خودرو 4792میلیمتر 

1396/5/17تهران