(تومان)6,000,000

کیلومتر

فنی و موتور سالم،ماشین خانگی،بیمه تا برج ١٢،یک درب رنگ،بدنه سالم 

1397/8/13تهران