(تومان)5,000,000

289,000 کیلومتر

بیمه تا آذر 1397. هشت سال تخفیف بیمه. لاستیک 70 درصد. موتور هشت ماه تعمیر 

1396/12/28خراسان رضوی