(تومان)40,000,000

55,555 کیلومتر

ماشین فنی و موتوری سالم دور رنگ چند لکه رنگی داره باطری و دینام تازه چند ماه تعویض شده مخزن گاز بزرگ 

1400/1/30اصفهان