(تومان)1,850,000,000

چانگان وارداتی تیپ۳ 

1402/7/2ایلام
توافقی

خودرو بر اساس برگ کارشناسی پیوست از سمت درب عقب راننده دارای یک لگه رنگ است 

1402/3/20تهران