توافقی

31,000 کیلومتر

خودروی وارداتی چینی با ۵سال یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر گارانتی توسط شرکت سایپا .بیمه تا ۹۶/۱۱/۱۸ .مبلغ ۴۴میلیون نقدا و الباقی طی ۳ فقره چک .چک اول به مبلغ ۴میلیون در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۴ چک دوم ۸میلیون به تاریخ ۹۶/۰۸/۰۱ و چک سوم به مبلغ۸میلیون مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ مجموعا ۶۴میلیون میلیون که هم زمان با چک سوم سند بنام خریدار انتقال می یابد 

1396/3/28مازندران