توافقی

خودرو بر اساس برگ کارشناسی پیوست از سمت درب عقب راننده دارای یک لگه رنگ است 

1402/3/20تهران