(تومان)13,000,000

200,000 کیلومتر

یک لکه رنگ بدون تعویض قیمت کارشناسی 18 میلیون فروش فوری نقدی 13 میلیون یکسال بیمه 60 -70درصد لاستیک ضبط و مانیتور زیر قیمت به دلیل ....؟!...؟! فروش فوری. توجه : نیاز به چند مورد تعمیر دارد که تخیف میدهیم 

1397/3/1تهران