توافقی

180,000 کیلومتر

دوگانه سوز کارخانه،٨سال تخفیف بیمه دارد و تا ٩٩/١٠/٢٦ بیمه دارد،شیشه ها برقى،فرمان هیدرولیک،فنى کاملا سالم،لاستیک ها ٧٠٪؜،رینگ اسپرت 

1399/2/16گیلان