توافقی

125,000 کیلومتر

بیرنگ . کاملا سالم دیسک و صفحه 1 ماه تعویض شده لنت 3 هفته تعویض شده رادیات و مخزن آب 3 هفته عوض شده کلیه شیلنگ ها 3 هفته عوض شده کاملا خانگی علت فروش: نیاز مالی بیمه 365 روز کامل با تخفیف 10 ساله 

1398/8/6تهران