توافقی

کرایسلر امپریال ،بازسازی انجام شده ،معاوضه ، پلاک ملی، تنها نمونه موجود 

1398/11/16تهران