(تومان)68,000,000

تحویل مهرماه پلاک شده 

1397/10/23تهران
(تومان)70,200,000

-اتوماتیک با فرمان برقی فوق العاده نرم مدل خرداد97 خشک فول فول مدارک آماده انتقال تخفیف پای معامله 

1397/10/19تهران
(تومان)70,000,000

پلاک محل بازدید کاشان 

1397/9/28اصفهان
(تومان)70,000,000

فول پلاس صفر سفید 1397 با تخفیف 

1397/9/3تهران