(تومان)140,000,000

40,000 کیلومتر

ماشین بدونه رنگ ٢سال خوابیده فول کامل وارداتی١٠ ایربک داخل چرم مشکی بدونه مشابه بیمه معاینه فول فروش به مصرف کننده١٤٠٠٠٠٠٠٠م 

1397/2/2تهران