توافقی

79,000 کیلومتر

فول کامل بدون کوچکترین ایراد 

1398/8/11آذربایجان شرقی