توافقی

گریت وال ام ۴ سالم در حد نو تا سال ۱۴۰۰ گارانتی داره بیمه بدنه و ثالث کامل میلیون ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵ نقد ما بقی ۱۰ ‌ماهه ماهی ۴۵۰۰ 

1397/8/16اصفهان