(تومان)240,000,000

انتینر چادری ۱۳۶۰دومحور پاچه باز ترابوزا چهاردست فنر کف لیفتراک رو پالت خور ارتفاع ۲،۷۰ چادر از بغل قابل بازوبسته شدن کم کارکرد تخفیف پای معامله در ضمن دستگاه فوق دست ساز و قولنامه ای میباشد 

1401/3/2تهران