(تومان)450,000,000

اسپورتیج سفید ۲۰۱۵ فول شرکتی رنگ داخل مشکی دارای بیمه بدنه و ثالث تا بهمن ۹۸ و ۴ سال تخفبف بینه دودف فرمان سه حالته ۰۹۱۹۱۷۴۸۸۶۰ و ۰۹۰۱۴۲۵۱۵۷۴ 

1398/1/8سمنان
(تومان)435,000,000

اسپورتیج سفید 2015 داخل مشکی فول شرکتی اتومات دارای بیمه بدنه و ثالث تا بهمن 98 و 4 سال تخفیف بیمه فرمان سه حالته دارای دو گرم کن و سرد کن سالم بدون رنگ تلفن 09191748860 و 09014251574 

1397/12/6سمنان