(تومان)13,500,000

338,000 کیلومتر

1. بیمه تا اردیبهشت 1399 2. فنی سالم،با وجود مسافرت های متعدد،یک بار هم در راه نمانده ایم. 3.انژکتور،سقف پژویی 4.دو سال پیش تقریبا تمام وسایل موتوریش رو تعویض کردم. 5. چار شاخ گاردنش صدا میده که هزینه تعمیرش رو از اصل قیمت کم کردم. 6. 13 سال از ماشین خیر دیدم، الهی هر کی خرید خیر ببینه. 

1398/5/17قم