(تومان)218,000,000

27,000 کیلومتر

۲۰۶ تیپ ۵ بی‌رنگ بیمه تا خرداد چرخ عقب کاسه ای ضبط‌و سنسور 

1399/10/14تهران
(تومان)220,000,000

16,500 کیلومتر

زاپاس استفاده نشده است 

1399/9/26تهران