• 1399/6/4
  • 83,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • خاکستری
  • مشکی
  • تهران
  • 093579...نمایش کامل
  • بدون تصادف، بدون رنگ، کارکرد83000، بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث یکسال کامل

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران