• 1399/9/8
  • 39,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • مشکی
  • تهران
  • 091900...نمایش کامل
  • یک لکه رنگ درب عقب پشت شاگرد بیمه کامل تا برج ۲ ۳۹۰۰۰ هزار کار کرد فنی سالم به شرط

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران